Per la present es certifica que la presència Web de:

JPC Urbanismo

En l'URL:

www.jpcurbanismo.com

Ha sigut aprovat pel Consell de Regulació de la Internet Quality Certificate (IQC), basant-se en les normes de Legalitat, Seguretat i Qualitat que estableix el Consell i que es reflecteixen al seu Manual de Qualitat.

El tipus de Certificat obtingut és:

total, l, s, q

Aprovació Certificat núm: 1039

Data d'aprovació: 30/05/2018

Certificat vàlid fins al: 30/07/2020

Aquesta Certificació és vàlida en tant que no es produïsquen canvis que afecten als paràmetres de Certificació considerats en l'auditoria realitzada a la web (còpia de la qual emmagatzemem als nostres arxius), i per tant afecten al compliment de la Legalitat i als paràmetres de qualitat i seguretat que s'hagen definit.

En Alcoi, a 30 de Maig de 2018

Pel Consell de Regulació IQC